بایگانی دسته‌ی: سمینارهای مجازی

سمینار تقویت عزت‌نفس و خودباوری

سمینار تقویت عزت‌نفس و خودباوری

حال خوب😊 🌸اگر خودمان را دوست داشته باشيم و به خود احترام بگذاريم ، ناخودآگاه احساس می کنيم ارزش رسيدن به هر آنچه را که می خواهيم ، داريم. اين بينش را داريم که به ضعف ها و قوت های خود اعتراف کنيم. می دانيم که در اوج کمال ، نقص هايی نيز داريم. می […]