بایگانی دسته‌ی: سمینارهای مجازی

سمینار تقویت عزت‌نفس و خودباوری

سمینار تقویت عزت‌نفس و خودباوری

حال خوب😊 🌸اگر خودمان را دوست داشته باشیم و به خود احترام بگذاریم ، ناخودآگاه احساس می کنیم ارزش رسیدن به هر آنچه را که می خواهیم ، داریم. این بینش را داریم که به ضعف ها و قوت های خود اعتراف کنیم. می دانیم که در اوج کمال ، نقص هایی نیز داریم. می […]