آیا می خواهید ببینید در مقایسه با دیگران چه سهمی در پر کردن سطل ها دارید؟

این آزمون ۱۵ سوالی برای کمک به شما تهیه شده تا متوجه شوید آیا از روی عادت پر کننده سطل هستید یا نه.

ما توصیه می کنیم پس از آنکه امتیاز اولیه را به دست آوردید که نشان می دهد شما روی محیط خود تاثیر کم، متوسط یا تاثیر زیاد دارید، این ارزیابی را تکمیل کنید.

اگر امتیاز شما در ابتدای کار کم بود نگران نشوید. این ارزیابی به منظور آماده کردن شما برای پیشرفت دائمی طراحی شده است.

سوالات میزان واقعی پیشرفت شما را ارزیابی می کنند.

اگر مایلید درباره پیشرفت تان در پر کردن سطل بیشتر بدانید، حتی می توانید فهرست سوالات را از وب سایت کپی کرده آنها را به عنوان راهنمایی برای پیشرفت تان به کار برید.

اگر می خواهید امتیازات خود را با دوستان تان مقایسه کنید، با آنها ارتباط برقرار سازید.

شاید مشخص کردن بهترین پرکننده سطل در گروه کاری، دوستان یا اعضای فامیل جالب باشد.

می توانید هم اکنون این کار را انجام دهید و چند ماه دیگر امتیازات خود را بار دیگر محاسبه کنید. ببینید آیا امتیازهای شما بیشتر شده است؟

 

دریافت نظرسنجی