در این بخش کلماتی که در NLP با حرف W شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

well-formedness conditions

شرایط خوش ساخت بودن

مجموعه ای از شرایط برای بیان و فکر کردن درباره یک هدف که آن را قابل دستیابی و قابل اثبات می سازد

Weltanschauung

جهان‌بینی

Whole method

روش کلی