در این بخش کلماتی که در NLP با حرف V شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

VAKOG

حواس پنج‌گانه

Values

ارزش‌ها

چیزهایی که برای شما مهم هستند، مثل سلامتی.

Values change

تغییر ارزش‌ها

Values conflict

تضاد ارزش‌ها

Values system

نظام ارز‌ش‌ها

Verbal communication

ارتباط کلامی

Verbal comprehension

درک کلامی

Verbal information

اطلاعات کلامی

Verbal intelligence

هوش کلامی

Verbal learning

یادگیری کلامی

Verbal planning

برنامه‌ریزی کلامی

Verbal reinforcement

تقویت کلامی

Verbal suggestion

تلقین کلامی

Vestibular system

سیستم دهلیزی

حس تعادل

Visual

بینایی

Vocabulary

واژگان

Vocational questionnaire

پرسش‌نامه شغلی