در این بخش کلماتی که در NLP با حرف U شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Unconscious

ناخودآگاه

هر چیزی که در آگاهی لحظه حال شما وجود ندارد.

Unconscious process

فرایند ناخودآگاه

Universals

قوانین جهانی 

کلماتی از قبیل «همه»، «هر» و «هیچگاه» که هیچ استثنایی در آنها وجود ندارد.

Unspecified nouns

اسم های نامشخص

اسم هایی که به وضوح بیان نمی کنند که به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کنند، مثل «آنها».

Unspecified verbs

فعل‌های نامشخص 

فعل‌هایی که مشخص نیستند یا قید آنها حذف شده است، مثل «فکر کردن» یا «انجام دادن».

Uptime

زمان فعالیت (زمان عینی)

حالتی که توجه شما به بیرون متمرکز شده است.

Utilization

استفاده از گفته‌های مخاطب