در این بخش کلماتی که در NLP با حرف T شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Tag Questions

سوال‌های کوتاه

Temporary

موقتی

Testing

آزمودن

Test score

نمره آزمون

Theory of knowledge

نظریه علم

Therapeutic

درمانی

Therapist

درمانگر

The User’s Manual for the Brain: Neuro Linguinstic Programming

دستورالعمل استفاده از ذهن

Thinking development

توسعه تفکر

Third position

جایگاه سوم 

داشتن دیدگاه یک ناظر بی طرف. دیدگاه سیستمیک.

Through time

در طول زمان (مسیر زمان)

داشتن یک خط زمان که در آن شما نسبت به خط زمان خود دگر احساس هستید و بنابراین از گذر زمان آگاه هستید.

Time line

خط زمان

خطی که گذشته شما را به آینده متصل می کند. جایی که ما در آن تصاویر، صداها و احساسات گذشته و آینده خود را ذخیره می کنید.خط زمان درnlp به مجموعه‌ای از تکنیک‌های nlp گفته می‌شود که به کمک آنها می‌توان خط زمان ذهنی را شناسایی و با تغییرات لازم در آن حالات درونی را تغییر داد

Time table

جدول زمانی

Time error

خطای زمانی

Tools

ابزارها

TOTE Model

مدل تاُت

Trance

خلسه (ترانس)

یک حالت تغییر کرده که به تمرکز حواس به سمت درون به صورت ثابت و متمرکز منجر می شود.

Transactional Analysis

تحلیل رفتار متقابل

Trans-derivational search

جستجوی استخراجی

معنا دادن به کلمات با ارتباط دادن آنها به تجربه خودتان.

Transformational Grammer

دستور گشتاری

Trainable

تربیت‌پذیر

Training

کارآموزی

Trial and error

آزمون و خطا

Triger

کلید یا ماشه

Triple description

توصیف سه گانه 

دیدن یک رویداد از جایگاه های اوّل، دوم و سوم

Trust

اعتماد