در این بخش کلماتی که در NLP با حرف S شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Scope Ambiguity

ابهام در منظور جمله

Second order change

تغییر درجه دوم

تغییری که پیامدهای گسترده ای در سایر مناطق خارج از جایی که تغییر اتفاق افتاده دارد.

Second position

جایگاه دوم

تجربه کردن دیدگاه یک شخص دیگر. دو نوع جایگاه دوم وجود دارد: جایگاه دوم احساسی که هدف آن درک احساسات دیگران است و جایگاه دوم شناختی که هدف آن درک افکار یک شخص دیگر است.

Selectional Restriction Violation

الگوی تحریف گزینه‌ای محدود

Self-modeling

مدل برداری شخصی 

مدل برداری از حالت های عالی خودتان به عنوان منابع.

Semantic

واکنش معنایی

Sensory acuity

تیزحسی

فرایند یادگیری برای قائل شدن تمایزهای ظریف تر و مفیدتر از اطلاعات حسی ای که از جهان دریافت می کنیم. یکی از ارکان NLP.

Sensory Awareness

هوشیاری حسی

Sensory Predicates

گزاره‌های حسی

Simple Anchor

تداعی‌گر ساده

Simple Deletions

حذف ساده

(Significant Emotional Experience(s) of pain(seep

تجربه اصلی احساس درد

Six Step Reframing

قالب‌سازی مجدد در nlp

تکنیکی در nlp که به کمک آن می‌توان با قسمت‌های درگیر و به وجود آورنده یک مساله در ضمیرناخودآگاه، مذاکره کرد

Socialization Period

دوره جامعه‌پذیری

Spell Out Words

تاکید بر جمله‌های کوتاه

Spiritual

معنوی 

به «فراتر از هویت» مراجعه کنید.

State

حالت 

مجموع افکار، احساسات، عواطف و انرژی جسمی و ذهنی ما.

Strategy

استراتژی

توالی قابل تکرار افکاری که به عمل منتهی می شوند و به طور پیوسته، یک نتیجه خاص را حاصل می کنند.

Strategy Elicitation

شناسایی یک استراتژی

Strategy of Decision Making

استراتژی تصمیم‌گیری

Strategy of Learning

استراتژی فراگیری و یادگیری

Strategy of Memory

استراتژی حافظه

Strategy of Motivation

استراتژی ایجاد انگیزه

Strategy of Reality

استراتژی واقعیت

Submodalities

ساب مدالیته‌ها (نظام‌های تجسمی کیفی)

تمایزهای ظریفی که ما درون هریک از سیستم های معرف قائل می شویم، کیفیت های معرف های درونی ما و کوچکترین عناصر افکار ما.

Surface structure

ساختار سطحی 

شکل قابل مشاهده که به وسیله حذف، تحریف و تعمیم، از ساختار عمقی ساخته شده است. ساختار سطحی همان کلماتی است که در واقع بیان می شود.

Swish

سوییش

Syntactic ambiguity

ابهام دستوری (ساختاری)

یک جمله مبهم که فعل آن به ing ختم می شود (در انگلیسی) که می تواند هم معنی صفت داشته باشد هم معنی فعل، مثل: leading people can be interesting، که می تواند دو معنی داشته باشد: افراد هدایت کننده می توانند جالب باشد یا هدایت کردن افراد می تواند جالب باشد.