در این بخش کلماتی که در NLP با حرف S شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Sampling error

خطای نمونه‌گیری

Scale

مقیاس

Scientific approach

رویکرد علمی

Scientific law

قانون علمی

Scientific method

روش علمی

Score

نمره

Scoring

نمره‌گذاری

Scope Ambiguity

ابهام در منظور جمله

Second order change

تغییر درجه دوم

تغییری که پیامدهای گسترده ای در سایر مناطق خارج از جایی که تغییر اتفاق افتاده دارد.

Second position

جایگاه دوم

تجربه کردن دیدگاه یک شخص دیگر. دو نوع جایگاه دوم وجود دارد: جایگاه دوم احساسی که هدف آن درک احساسات دیگران است و جایگاه دوم شناختی که هدف آن درک افکار یک شخص دیگر است.

Secondary motivation

انگیزش ثانویه

Selectional Restriction Violation

الگوی تحریف گزینه‌ای محدود

Self-modeling

مدل برداری شخصی 

مدل برداری از حالت های عالی خودتان به عنوان منابع.

Semantic

واکنش معنایی

Sensory acuity

تیزحسی

فرایند یادگیری برای قائل شدن تمایزهای ظریف تر و مفیدتر از اطلاعات حسی ای که از جهان دریافت می کنیم. یکی از ارکان NLP.

Sensory Awareness

هوشیاری حسی

Sensory experience

تجربه حسی

Sensory nerve

عصب حسی

Sensory Predicates

گزاره‌های حسی

Separator

جداکننده

Short-term memory

حافظه کوتاه‌مدت

(Significant Emotional Experience(s) of pain(seep

تجربه اصلی احساس درد

Simple Anchor

تداعی‌گر ساده

Simple Deletions

حذف ساده

Situation

موقعیت

Situation change

تغییر موقعیت

Situation leave

ترک موقعیت

Six Step Reframing

قالب‌سازی مجدد در nlp

تکنیکی در nlp که به کمک آن می‌توان با قسمت‌های درگیر و به وجود آورنده یک مساله در ضمیرناخودآگاه، مذاکره کرد

Skill learning

یادگیری مهارت، مهارت‌آموزی

Social adjustment

سازگاری اجتماعی

Social attitude

نگرش اجتماعی

Social habit

عادت اجتماعی

Social influence

نفوذ اجتماعی

Social maladjustment

ناسازگاری اجتماعی

Social motive

انگیزه اجتماعی

Social needs

نیازهای اجتماعی

Social norms

هنجارهای اجتماعی

Social psychiatry

روان‌پزشکی اجتماعی

Social role

نقش اجتماعی

Social situation

موقعیت اجتماعی

Social work

مددکاری اجتماعی

Socialization Period

دوره جامعه‌پذیری

Speech therapy

گفتاردرمانی

Spell Out Words

تاکید بر جمله‌های کوتاه

Spiritual

معنوی 

به «فراتر از هویت» مراجعه کنید.

State

حالت 

مجموع افکار، احساسات، عواطف و انرژی جسمی و ذهنی ما.

Stimulus

محرک

Stimulus-response

پاسخ- محرک

Stimulus situation

موقعیت محرک

Strategy

استراتژی، راهبرد

توالی قابل تکرار افکاری که به عمل منتهی می شوند و به طور پیوسته، یک نتیجه خاص را حاصل می کنند.

Strategy Elicitation

شناسایی یک استراتژی

Strategy of Decision Making

استراتژی تصمیم‌گیری

Strategy of Learning

استراتژی فراگیری و یادگیری

Strategy of Memory

استراتژی حافظه

Strategy of Motivation

استراتژی ایجاد انگیزه

Strategy of Reality

استراتژی واقعیت

Stress management

مدیریت استرس

Subjective reality

واقعیت ذهنی

Subjectivity

ذهنیت

Submodalities

ساب مدالیته‌ها (نظام‌های تجسمی کیفی)

تمایزهای ظریفی که ما درون هریک از سیستم های معرف قائل می شویم، کیفیت های معرف های درونی ما و کوچکترین عناصر افکار ما.

Success

موفقیت

Success factors

عوامل موفقیت

Successful life

زندگی موفقیت‌آمیز

Successful communication

ارتباط موفقیت‌آمیز

Suggestion

پیشنهاد

‌summary

خلاصه

Surface structure

ساختار سطحی 

شکل قابل مشاهده که به وسیله حذف، تحریف و تعمیم، از ساختار عمقی ساخته شده است. ساختار سطحی همان کلماتی است که در واقع بیان می شود.

Swish

سوییش

Symptom

علائم

Syntactic ambiguity

ابهام دستوری (ساختاری)

یک جمله مبهم که فعل آن به ing ختم می شود (در انگلیسی) که می تواند هم معنی صفت داشته باشد هم معنی فعل، مثل: leading people can be interesting، که می تواند دو معنی داشته باشد: افراد هدایت کننده می توانند جالب باشد یا هدایت کردن افراد می تواند جالب باشد.

Systematic study

مطالعه منظم