در این بخش کلماتی که در NLP با حرف R شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Ranking

رتبه‌بندی

Rapid change

تغییرات سریع

Rapport

ارتباط موثر

رابطه اعتماد و پاسخگو بودن به خودتان و دیگران. یکی از ارکان NLP.

Rational

عقلانی

Rational behavior

رفتار عقلانی

Reaction

واکنش

Readiness

آمادگی

Reading

خواندن

Realism

واقع‌گرایی، واقع‌نگری

Realistic

واقع‌گرایانه

Real aim

هدف واقعی

Real anxiety

اضطراب واقعی

Real experience

تجربه واقعی

Real life

زندگی واقعی

Reality testing

واقعیت آزمایی

Reasoning ability

توانایی استدلال

Recall

یادآوری

Reframing

چهارچوب بندی مجدد 

درک یک تجربه به شیوه ای دیگر و دادن معنایی متفاوت به آن.

Reframing: Neuro Linguistic Programming and the Transformation of Meaning

قالب سازی مجدد: برنامه‌ریزی عصبی زبانی و تغییر معنا

 

Reinforcement

تقویت

Remote memory

حافظه دور

Representational system

سیستم معرف

کانال های مختلفی که ما به وسیله آنها اطلاعات را در درون خود دوباره نشان می دهیم (معرف می کنیم). این کار با استفاده از حواس پنج گانه انجام می شود: دیداری (دیدن)، شنیداری (شنیدن)، لامسه ای (حس های بدن)، بویایی (بو کردن) و چشایی (چشیدن).

Resources

منابع 

هر چیزی که در رسیدن به هدف به شما کمک می کند، مثل فیزیولوژی، حالت ها، افکار، باورها، استراتژی ها، تجارب، افراد، رویدادها، دارایی ها، مکان ها و داستان ها.

Response

پاسخ

Response generalization

تعمیم پاسخ

Reticular formation

بافت‌های رتیکولار

Role conflict

تعارض نقش

Role therapy

نقش درمانی

Rotelearning

یادگیری طوطی‌وار