در این بخش کلماتی که در NLP با حرف R شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Rapport

ارتباط موثر

رابطه اعتماد و پاسخگو بودن به خودتان و دیگران. یکی از ارکان NLP.

Reframing

چهارچوب بندی مجدد 

درک یک تجربه به شیوه ای دیگر و دادن معنایی متفاوت به آن.

Reframing: Neuro Linguistic Programming and the Transformation of Meaning

قالب سازی مجدد: برنامه‌ریزی عصبی زبانی و تغییر معنا

 

Representational system

سیستم معرف

کانال های مختلفی که ما به وسیله آنها اطلاعات را در درون خود دوباره نشان می دهیم (معرف می کنیم). این کار با استفاده از حواس پنج گانه انجام می شود: دیداری (دیدن)، شنیداری (شنیدن)، لامسه ای (حس های بدن)، بویایی (بو کردن) و چشایی (چشیدن).

Resources

منابع 

هر چیزی که در رسیدن به هدف به شما کمک می کند، مثل فیزیولوژی، حالت ها، افکار، باورها، استراتژی ها، تجارب، افراد، رویدادها، دارایی ها، مکان ها و داستان ها.

Reticular formation

بافت‌های رتیکولار