در این بخش کلماتی که در NLP با حرف P شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Pacing

همگام‌سازی

به دست آوردن و حفظ ارتباط موثر با یک شخص دیگر در طول زمان از طریق ملاقات کردن با او در مدل او از واقعیت. همراهی با خود یعنی توجه کردن به تجربه خود بدون اینکه بلافاصله سعی کنید آن را تغییر دهید.

Participants

شرکت‌کنندگان، مشارکت‌کنندگان

Parts

قسمت‌ها

Parts Integration

یکپارچگی قسمت‌ها

Pattern

الگو

Pattern Negotiation

گفتگوی قسمت‌ها

Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H.Erickson

الگوهای هیپنوتیزم اریکسونی

Pattern Reframing

قالب‌سازی مجدد قسمت‌ها

PAW

فرایند PAW

بررسی یک هدف از لحاظ امکان پذیر بودن، توانایی و ارزش (Possibility, Ability and Worth).

Peer group

گروه همسالان

Percentile point

نقطه درصدری

Perceptual learning

یادگیری ادراکی

Perceptual position

جایگاه ادراکی

دیدگاهی که ما اتخاذ می کنیم. این جایگاه ها عبارتند از: جایگاه اول (جایگاه خود ما)، جایگاه دوم (جایگاه یک شخص دیگر) و جایگاه سوم (رابطه بین این دو).

Performance change

تغییر عملکرد

Person Centered Therapy

روان‌درمانی شخص محور

Personal change

تغییر شخصی

Personal development

رشد شخصی

Personal history

تاریخچه شخصی

Personal life

زندگی شخصی

Personality evaluation

ارزشیابی شخصیت

Personality questionnaire

پرسش‌نامه شخصیت

Personality trait

ویژگی شخصیت

Personology

شخصیت‌شناسی

Perspective

دیدگاه، چشم‌انداز

Perspective change

تغییر دیدگاه

Phobia

فوبیا، ترس غیرواقعی

Phobia Cure

معالجه فوبیا

Philosophy of Mind

فلسفه ذهن

Phonological Ambiguities

ابهام در هم‌آوایی

Phonological ambiguity

ابهام آواشناختی 

دو کلمه که تلفظ یکسانی دارند اما دیدن تفاوت آنها آسان است.

Pilot study

بررسی مقدماتی، مطالعه مقدماتی

Pollyanna pattern

الگوی پولیانا 

چهارچوب بندی مجدد بی اختیار و نامناسب یا چهارچوب بندی مجدد بدون در نظر گرفتن موقعیت.

Positive behavior

رفتار مثبت

Positive change

دگرگونی مثبت، تغییر مثبت

Positive feeling

احساس مثبت

Positive intention

منظور مثبت

هدف مثبتی که در پس هر عمل یا باور وجود دارد.

Positive pattern

الگوی مثبت

Positive reinforcement

تقویت مثبت

Positive thinking

تفکر مثبت

Positive transfer

انتقال مثبت

Powerful feeling

احساس قوی

Practical skills

مهارت‌های عملی

Pragmatism

پراگماتیسم

Predicates

گزاره‌ها

کلمات مبتنی بر حواس پنجگانه که نشان دهنده استفاده از یک سیستم معرف هستند.

Prediction

پیش‌بینی

Preferential System

نظام حسی ترجیحی

Preferred representational system

سیستم معرف ترجیحی 

سیستم معرف ای که یک شخص معمولاً برای فکر کردن خودآگاه و سازمان دهی تجربه اش از آن استفاده می کند. این سیستم به طور خاص هنگامی که شخص دچار استرس می شود، نمود پیدا می کند.

Prejudice

پیشداوری، تعصب

Presuppositions

پیش‌فرض‌ها 

باورهای قدرتمند نوابغ موفق در nlp

ایده ها و باورهایی که از پیش فرض شده اند، یعنی مسلم فرض شده اند و به آنها عمل می شود. یکی از ارکان NLP.

Prevention

پیشگیری

Primary needs

نیازهای اولیه

Primary System

اولویت حسی

Problem

مشکل، مسئله

Problemsolving

حل مسئله، مسئله‌گشایی

Professional life

زندگی حرفه‌ای، زندگی شغلی

Programmed learning

یادگیری برنامه‌ای

Programming

برنامه‌ریزی

Promotion

ارتقا

Psychiatric clinic

درمانگاه روان‌پزشکی

Psychiatrist

روان‌پزشک

Psychiatry

روان‌پزشکی

Psychoanalyst

روانکاو

Psychological

روانی، روان‌شناختی

Psychological inventory

پرسش‌نامه روان‌شناختی

Psychological scale

مقیاس روانی، مقیاس روان‌شناختی

Psychologist

روان‌شناس

Psychometrics

روان‌سنجی

Psychosis

روان‌پریشی

Psychotherapist

روان‌درمانگر

Psychotherapy

روان‌درمانی

Punctuation ambiguity

ابهام علائم سجاوندی (ابهام در نقطه‌گذاری)

ابهام ایجاد شده توسط ادغام کردن دو جمله جدا و تبدیل آنها به یک جمله که برای فهمیدن معنی آن باید تلاش کرد.

Puzzle box

جعبه معما