در این بخش کلماتی که در NLP با حرف P شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Pacing

همگام‌سازی

به دست آوردن و حفظ ارتباط موثر با یک شخص دیگر در طول زمان از طریق ملاقات کردن با او در مدل او از واقعیت. همراهی با خود یعنی توجه کردن به تجربه خود بدون اینکه بلافاصله سعی کنید آن را تغییر دهید.

Parts

قسمت‌ها

Parts Integration

یکپارچگی قسمت‌ها

Pattern Negotiation

گفتگوی قسمت‌ها

Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H.Erickson

الگوهای هیپنوتیزم اریکسونی

Pattern Reframing

قالب‌سازی مجدد قسمت‌ها

PAW

فرایند PAW

بررسی یک هدف از لحاظ امکان پذیر بودن، توانایی و ارزش (Possibility, Ability and Worth).

Perceptual position

جایگاه ادراکی

دیدگاهی که ما اتخاذ می کنیم. این جایگاه ها عبارتند از: جایگاه اول (جایگاه خود ما)، جایگاه دوم (جایگاه یک شخص دیگر) و جایگاه سوم (رابطه بین این دو).

Person Centered Therapy

روان‌درمانی شخص محور

Phobia Cure

معالجه فوبیا

Philosophy of Mind

فلسفه ذهن

Phonological Ambiguities

ابهام در هم‌آوایی

Phonological ambiguity

ابهام آواشناختی 

دو کلمه که تلفظ یکسانی دارند اما دیدن تفاوت آنها آسان است.

Pollyanna pattern

الگوی پولیانا 

چهارچوب بندی مجدد بی اختیار و نامناسب یا چهارچوب بندی مجدد بدون در نظر گرفتن موقعیت.

Positive intention

منظور مثبت

هدف مثبتی که در پس هر عمل یا باور وجود دارد.

Pragmatism

پراگماتیسم

Predicates

گزاره‌ها

کلمات مبتنی بر حواس پنجگانه که نشان دهنده استفاده از یک سیستم معرف هستند.

Preferential System

نظام حسی ترجیحی

Preferred representational system

سیستم معرف ترجیحی 

سیستم معرف ای که یک شخص معمولاً برای فکر کردن خودآگاه و سازمان دهی تجربه اش از آن استفاده می کند. این سیستم به طور خاص هنگامی که شخص دچار استرس می شود، نمود پیدا می کند.

Presuppositions

پیش‌فرض‌ها 

باورهای قدرتمند نوابغ موفق در nlp

ایده ها و باورهایی که از پیش فرض شده اند، یعنی مسلم فرض شده اند و به آنها عمل می شود. یکی از ارکان NLP.

Primary System

اولویت حسی

Punctuation ambiguity

ابهام علائم سجاوندی (ابهام در نقطه‌گذاری)

ابهام ایجاد شده توسط ادغام کردن دو جمله جدا و تبدیل آنها به یک جمله که برای فهمیدن معنی آن باید تلاش کرد.