در این بخش کلماتی که در NLP با حرف O شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Objective reality

واقعیت عینی

Olfactory

بویایی 

مربوط به حس بو کردن.

Organizing Metaphors

متافور سازمان‌دهنده

Outcome

هدف (نتیجه مورد نظر)، پیامد

یک هدف خاص، مطلوب و مبتنی بر حواس پنج گانه. هنگامی که هدف داشته باشید، می دانید که چه چیزی را خواهید دید، خواهید شنید و احساس خواهید کرد. یکی از ارکان NLP.

Outcome Frame

قالب نتیجه