در این بخش کلماتی که در NLP با حرف N شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Negative behavior

رفتار منفی

Negative feeling

احساس منفی

Negative induction

القای منفی

Negative intention

نیت منفی

Negative memory

حافظه منفی

Negative pattern

الگوی منفی

Negative situation

موقعیت منفی

Negative thoughts

افکار منفی، اندیشه‌های منفی

Negotiation

مذاکره 

فرایند تلاش برای دستیابی به هدف به وسیله معامله با یک شخص دیگر که ممکن است هدف متفاوتی داشته باشد.

Neuro 

عصب

Neuro Linguistic Programming

برنامه‌ریزی عصبی زبانی

مطالعه عالی بودن و مطالعه ساختار تجربه ذهنی.

Neurological levels

سطوح عصب‌شناختی 

سطوح مختلف تجربه: محیط، رفتار، توانایی، باور، هویت و فراتر از هویت. ارائه کننده اصلی: رابرت دیلتز. 

Neutral stimulus

محرک بی‌اثر

New ability

توانایی جدید

New approach

رویکرد جدید

New strategy

راهبرد جدید

NLP pillars

ارکان NLP 

شما، پیش فرض‌ها، هدف، ارتباط موثر، انعطاف پذیری و بازخورد (تیز حسی).

NLP workshop

کارگاه ان ال پی

Nominalization

اسمی‌سازی

اصطلاح زبان‌شناختی برای فرایند تبدیل یک فعل به یک اسم انتزاعی و کلمه‌ای برای اسمی که به این روش ساخته شده. برای مثال، «رابطه داشتن» به «رابطه» تبدیل می‌شود: یک فرایند به یک چیز تبدیل شده است.

Nonverbal

غیرکلامی

Non-verbal communication

ارتباط غیرکلامی

Nonverbal behavior

رفتار غیرکلامی

Non-verbal test

آزمون غیرکلامی