در این بخش کلماتی که در NLP با حرف N شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Negotiation

مذاکره 

فرایند تلاش برای دستیابی به هدف به وسیله معامله با یک شخص دیگر که ممکن است هدف متفاوتی داشته باشد.

Neuro Linguistic Programming

برنامه‌ریزی عصبی زبانی

مطالعه عالی بودن و مطالعه ساختار تجربه ذهنی.

Neurological levels

سطوح عصب‌شناختی 

سطوح مختلف تجربه: محیط، رفتار، توانایی، باور، هویت و فراتر از هویت. ارائه کننده اصلی: رابرت دیلتز.

 

NLP pillars

ارکان NLP 

شما، پیش فرض‌ها، هدف، ارتباط موثر، انعطاف پذیری و بازخورد (تیز حسی).

Nominalization

اسمی‌سازی

اصطلاح زبان‌شناختی برای فرایند تبدیل یک فعل به یک اسم انتزاعی و کلمه‌ای برای اسمی که به این روش ساخته شده. برای مثال، «رابطه داشتن» به «رابطه» تبدیل می‌شود: یک فرایند به یک چیز تبدیل شده است.