در این بخش کلماتی که در NLP با حرفM شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Map of reality

نقشه واقعیت 

معرف منحصر به فرد هر شخص از جهان که از ادراکات و تجارب شخصی ساخته شده است. این صرفاً یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه روش زندگی، نفس کشیدن و عمل کردن است.

Matching

همانندسازی

استفاده از قسمت هایی از رفتار، مهارت ها، باور یا ارزش های یک شخص دیگر به منظور بهبود ارتباط موثر.

یکی از تکنیک‌های nlp برای جلب اعتماد مخاطب در ارتباط موثر

Mediation

میانجی گری 

مهارت حل کردن اختلاف بین دو نفر.

Meta

فراتر 

چیزی که فراتر از چیز دیگر است، در سطح بالاتری از آن قرار دارد. کلمه meta از یونانی گرفته شده و به معنی « بالاتر و فراتر» است.

Meta model

متامدل

مجموعه ای از الگوهای زبانی و پرسش ها که تجربه را به زبان پیوند می دهند.

متامدل‌ها در nlp به شناسایی رازهای نهفته در کلام می‌پردازند

Metaphor

استعاره

ارتباط غیرمستقیم با یک داستان یا صنایع ادبی که دربردارنده یک مقایسه است. در NLP، استعاره موارد زیر را در بر می گیرد: تشبیه، داستان، حکایت و تمثیل. استعاره به طور آشکار یا پنهان دربردارنده شباهت یک چیز به چیز دیگر است.

Meta position

فرا جایگاه

جایگاهی خارج از یک موقعیت که به شما کمک می کند آن را به شیوه ای منصفانه تر ببینید. همچنین در تمرین های NLP برای جایگاه مشاهده گر استفاده می شود.

Meta states

فرا حالت ها

حالت هایی درباره حالت ها، مثل عصبانی بودن از احساس خستگی.

Milton Model

میلتون مدل 

برعکس متامدل، استفاده از الگوهای زبانی که به طرز هنرمندانه ای مبهم هستند برای همراهی با تجربه دیگران. مجموعه ای از الگوهای زبانی که توسط گریندر و بندلر از میلتون اریکسون اقتباس شده است.

میلتون مدل‌ها در nlp، همان الگوهای کلامی میلتون اریکسون می‌باشند که در هیپنوتیزم و قراردادن افراد در حالت خلسه از آنها استفاده می‌کرد

Mind Reading

ذهن‌خوانی

Mirroring

بازتاب آینه ای 

همگام سازی دقیق با بخش هایی از رفتار یک شخص دیگر.

Mismatching

عدم همانندسازی

استفاده از الگوهای رفتاری متفاوت با یک شخص دیگر به منظور متوقف کردن ارتباطش با شما (مثلاً در یک جلسه یا در هنگام گفتگو) یا روش ارتباطش با خودش.

Modal Operators

حالت‌های چگونگی

Modal operator of necessity

عامل وجهی الزام

کلماتی که دربردارنده قوانین درباره آنچه ضروری است هستند، مثل «می بایست»، «باید»، «نباید» و «مجبور بودن».

Modal operator of possibility

عامل وجهی امکان

کلماتی که قوانینی درباره آنچه ممکن است را در بردارند، مثل «توانستن»، «نتوانستن»، «ممکن» و «غیر ممکن».

Model

مدل

توصیف عملی اینکه یک چیز چگونه کار می کند. یک توصیف حذف شده، تحریف شده و تعمیم داده شده که به اندازه کافی ساده است، اما آنقدر ساده نیست که مفید نباشد.

Model of Reality

مدل‌ ذهنی از واقعیت

Model of the world

مدل‌ ذهنی از جهان

Modeling

مدل برداری 

فرایند تشخیص توالی ایده ها و رفتاری که یک شخص را قادر می سازد تا کاری را انجام دهد. مبنای NLP.

Modeling Period

دوره الگوبرداری