در این بخش کلماتی که در NLP با حرفM شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Magic words

کلمات جادویی

Magical smile

لبخند جادویی

Maladjustment

ناسازگاری

Map of reality

نقشه واقعیت 

معرف منحصر به فرد هر شخص از جهان که از ادراکات و تجارب شخصی ساخته شده است. این صرفاً یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه روش زندگی، نفس کشیدن و عمل کردن است.

Matching

همانندسازی

استفاده از قسمت هایی از رفتار، مهارت ها، باور یا ارزش های یک شخص دیگر به منظور بهبود ارتباط موثر.

یکی از تکنیک‌های nlp برای جلب اعتماد مخاطب در ارتباط موثر

Meaningful

معنادار

Meaningful relation

رابطه معنادار

Measurable

سنجش‌پذیر

Mechanism

مکانیسم، سازوکار

Mediation

میانجی گری 

مهارت حل کردن اختلاف بین دو نفر.

Mental

روانی، ذهنی

Mental ability

توانایی ذهنی

Mental analysis

تحلیل ذهنی

Mental conflict

تعارض روانی

Mental image

تصویر ذهنی

Mental images

تصاویر ذهنی

Mental tools

ابزارهای ذهنی

Meta

فراتر 

چیزی که فراتر از چیز دیگر است، در سطح بالاتری از آن قرار دارد. کلمه meta از یونانی گرفته شده و به معنی « بالاتر و فراتر» است.

Meta model

متامدل

مجموعه ای از الگوهای زبانی و پرسش ها که تجربه را به زبان پیوند می دهند.

متامدل‌ها در nlp به شناسایی رازهای نهفته در کلام می‌پردازند

Metaphor

استعاره

ارتباط غیرمستقیم با یک داستان یا صنایع ادبی که دربردارنده یک مقایسه است. در NLP، استعاره موارد زیر را در بر می گیرد: تشبیه، داستان، حکایت و تمثیل. استعاره به طور آشکار یا پنهان دربردارنده شباهت یک چیز به چیز دیگر است.

Meta position

فرا جایگاه، موقعیت بی‌طرف

جایگاهی خارج از یک موقعیت که به شما کمک می کند آن را به شیوه ای منصفانه تر ببینید. همچنین در تمرین های NLP برای جایگاه مشاهده گر استفاده می شود.

Meta states

فرا حالت ها

حالت هایی درباره حالت ها، مثل عصبانی بودن از احساس خستگی.

Method change

تغییر روش

Milieu therapy

محیط درمانی

Miltonlanguge

زبان مبهم

Milton Model

میلتون مدل 

برعکس متامدل، استفاده از الگوهای زبانی که به طرز هنرمندانه ای مبهم هستند برای همراهی با تجربه دیگران. مجموعه ای از الگوهای زبانی که توسط گریندر و بندلر از میلتون اریکسون اقتباس شده است.

میلتون مدل‌ها در nlp، همان الگوهای کلامی میلتون اریکسون می‌باشند که در هیپنوتیزم و قراردادن افراد در حالت خلسه از آنها استفاده می‌کرد

Mind dynamic

پویایی ذهن

Mind management

مدیریت ذهن

Mind planning

برنامه‌ریزی ذهن

Mind Reading

ذهن‌خوانی

Mind structure

ساختار ذهن

Mirroring

بازتاب آینه ای 

همگام سازی دقیق با بخش هایی از رفتار یک شخص دیگر.

Mismatching

عدم همانندسازی

استفاده از الگوهای رفتاری متفاوت با یک شخص دیگر به منظور متوقف کردن ارتباطش با شما (مثلاً در یک جلسه یا در هنگام گفتگو) یا روش ارتباطش با خودش.

Modal Operators

حالت‌های چگونگی

Modal operator of necessity

عامل وجهی الزام

کلماتی که دربردارنده قوانین درباره آنچه ضروری است هستند، مثل «می بایست»، «باید»، «نباید» و «مجبور بودن».

Modal operator of possibility

عامل وجهی امکان

کلماتی که قوانینی درباره آنچه ممکن است را در بردارند، مثل «توانستن»، «نتوانستن»، «ممکن» و «غیر ممکن».

Model

مدل

توصیف عملی اینکه یک چیز چگونه کار می کند. یک توصیف حذف شده، تحریف شده و تعمیم داده شده که به اندازه کافی ساده است، اما آنقدر ساده نیست که مفید نباشد.

Model of Reality

مدل‌ ذهنی از واقعیت

Model of the world

مدل‌ ذهنی از جهان

Modeling

مدل برداری، الگوسازی

فرایند تشخیص توالی ایده ها و رفتاری که یک شخص را قادر می سازد تا کاری را انجام دهد. مبنای NLP.

Modeling Period

دوره الگوبرداری

Motive

انگیزه

Motivation

انگیزش

Motivational factor

عوامل انگیزشی

Motivational values

ارزش‌های انگیزشی

Motor learning

یادگیری حرکتی

Motor skill

مهارت حرکتی

Multi-stage

چندمرحله‌ای

Multidimensional

چند بعدی

Multivariable

چند متغیری