در این بخش کلماتی که در NLP با حرف L شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Lack of Referential Index or Unspecified Nouns

نبود شاخص ارجاعی

Law of attraction

قانون جذب

Lead representational System

نظام هدایت‌کننده

Lead system

سیستم اصلی

سیستم معرف ای که شما از آن برای دسترسی به اطلاعات ذخیره شده استفاده می کنید، برای مثال برای برخی از افراد تصویر ذهنی منظره تعطیلات، کل آن تجربه را به ذهن آنها می آورد.

Leadership skills

مهارت‌های رهبری

Leading

هدایت کردن

تغییر دادن کاری که انجام می دهیم همراه با ارتباط موثر کافی تا یک شخص دیگر از شما تبعیت کند.

Learned skills

مهارت‌های آموخته‌شده

Learning environment

محیط یادگیری

Learning experience

تجربه یادگیری

Learning level

سطوح یادگیری

Learning process

فرایند یادگیری

Learning stages

مراحل یادگیری

Learning strategy

راهبرد یادگیری

Learning techniques

فنون یادگیری

Life change

تغییر زندگی

Life history

تاریخچه زندگی

Life quality

کیفیت زندگی

Life style

سبک زندگی

Limbic system

سیستم لیمبیک مغز

Linguist

زبان‌شناسی

Linguistics

زبان‌شناسی

Linkage Language

استفاده از زبان ربط

Logical

منطقی

Long-term memory

حافظه درازمدت

Lost Performative

فاقد گوینده

Love psychology

روان‌شناسی عشق