در این بخش کلماتی که در NLP با حرف L شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Lack of Referential Index or Unspecified Nouns

نبود شاخص ارجاعی

Lead representational System

نظام هدایت‌کننده

Lead system

سیستم اصلی

سیستم معرف ای که شما از آن برای دسترسی به اطلاعات ذخیره شده استفاده می کنید، برای مثال برای برخی از افراد تصویر ذهنی منظره تعطیلات، کل آن تجربه را به ذهن آنها می آورد.

Leading

هدایت کردن

تغییر دادن کاری که انجام می دهیم همراه با ارتباط موثر کافی تا یک شخص دیگر از شما تبعیت کند.

Limbic system

سیستم لیمبیک مغز

Linkage Language

استفاده از زبان ربط

Lost Performative

فاقد گوینده