در این بخش کلماتی که در NLP با حرف K شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Kinesthetic

لامسه ای 

حس لمس کردن و احساس کردن. حس های لامسه و احساسات درونی مثل احساسات و عواطف یادآوری شده و حس تعادل

Knowledge change

تغییر دانش، تغییر شناخت