در این بخش کلماتی که در NLP با حرف I شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Identity

هویت

تصویر شما از خودتان. اینکه تصور می کنید چه کسی هستید. یکی از سطوح عصب شناختی.

Identity types

انواع هویت

Immediate memory

حافظه فوری

Imprint Period

دوره حک

Incidental learning

یادگیری اتفاقی

Incidental memory

حافظه اتفاقی

Incongruence

ناهماهنگی

حالت نداشتن ارتباط موثر با خود، داشتن درگیری درونی که در رفتار شما بروز پیدا می کند. ناهماهنگی ممکن است متوالی باشد (مثلاً یک کار بعد از کار دیگر اتفاق می افتد و این دو با هم تضاد دارند) یا همزمان باشد (مثل موافقت کردن کلامی اما لحن صدای مردد).

Incongruency

ناهمخوانی

Indentity

هویت

Indirect experience

تجربه غیرمستقیم

Indirect Suggestions

پیشنهادهای مبهم

Individual life

زندگی فردی

Individual needs

نیازهای فردی

Individual skills

مهارت‌های فردی

Inferority complex

عقده حقارت

Innovation

نوآوری

Innovator

نوآور

Insight

بینش

Insight change

تغییر بینش

Insight terapy

بینش درمانی

Instruction

آموزش

Instructional materials

مواد آموزشی

Instructional program

برنامه آموزشی

Instructional structure

ساختار آموزش

Intelligence scale

مقیاس هوشی

Intent

نیت

Interaction

تعامل، کنش متقابل

Interest

علاقه، رغبت

Interdisciplinary

دانش میان‌ رشته‌ای

Internal Dialogue

گفتگوی درونی

صحبت کردن با خود.

Internal Resvesentations

تجسم‌های درونی

Internal States

حالت درونی

International course

دوره بین‌المللی

Interpretation

تفسیر

Interrelation

رابطه متقابل

Interview

مصاحبه

Interviewee

مصاحبه شونده

Interviewer

مصاحبه‌گر

In time

در همین زمان 

داشتن خط زمانی که در آن زمان «حال» از درون بدن شما می گذرد، وقتی که در همین زمان باشید، متوجه گذشت زمان نمی شوید، بلکه همراه آن برده می شوید.

یکی از متاپروگرام‌های مهم در nlp که به بررسی نگرش افراد در رابطه با پدیده زمان می‌پردازد

Intrinsic motivation

انگیزش درونی

Introductory course

دوره مقدماتی

Introversion

درون‌گرایی

Introvert

درون‌گرا

Inventory

فهرست 

آگاهی از تجربه دیداری، شنیداری، لامسه ای، بویایی و چشایی خود در یک زمان.