در این بخش کلماتی که در NLP با حرف I شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Identity

هویت

تصویر شما از خودتان. اینکه تصور می کنید چه کسی هستید. یکی از سطوح عصب شناختی.

Imprint Period

دوره حک

Incongruence

ناهماهنگی

حالت نداشتن ارتباط موثر با خود، داشتن درگیری درونی که در رفتار شما بروز پیدا می کند. ناهماهنگی ممکن است متوالی باشد (مثلاً یک کار بعد از کار دیگر اتفاق می افتد و این دو با هم تضاد دارند) یا همزمان باشد (مثل موافقت کردن کلامی اما لحن صدای مردد).

Incongruency

ناهمخوانی

Indirect Suggestions

پیشنهادهای مبهم

Interdisciplinary

دانش میان‌ رشته‌ای

Internal Dialogue

گفتگوی درونی

صحبت کردن با خود.

Internal Resvesentations

تجسم‌های درونی

Internal States

حالت درونی

In time

در همین زمان 

داشتن خط زمانی که در آن زمان «حال» از درون بدن شما می گذرد، وقتی که در همین زمان باشید، متوجه گذشت زمان نمی شوید، بلکه همراه آن برده می شوید.

یکی از متاپروگرام‌های مهم در nlp که به بررسی نگرش افراد در رابطه با پدیده زمان می‌پردازد

Inventory

فهرست 

آگاهی از تجربه دیداری، شنیداری، لامسه ای، بویایی و چشایی خود در یک زمان.