در این بخش کلماتی که در NLP با حرف H شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Habit change

تغییر عادت

Hierarchy of needs

سلسله مراتب نیازها

HUGGS

هاگز

اهداف بزرگ، باورنکردنی و عالی (huge unbelievable good goals). اهداف بلند مدت کلی که به شدت به باورها پیوند خورده اند.

Human engineering

مهندسی عوامل انسانی

Human factors

عوامل انسانی

Human mind

ذهن انسان

Human resources

منابع انسانی