در این بخش کلماتی که در NLP با حرف H شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

HUGGS

هاگز

اهداف بزرگ، باورنکردنی و عالی (huge unbelievable good goals). اهداف بلند مدت کلی که به شدت به باورها پیوند خورده اند.