در این بخش کلماتی که در NLP با حرف J شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Job analysis

تحلیل شغلی

Job evaluation

ارزشیابی شغلی

Justification

توجیه