در این بخش کلماتی که در NLP با حرف G شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

General Segmantics

معناشناسی عمومی

Generative-Transformational Grammar

دستور زایشی- گشتاری

Generalization

تعمیم

فرایندی که در آن یک تجربه خاص، نشان‌دهنده یک گروه کامل از تجارب می‌شود.

Gestalt Therapy

گشتالت درمانی

مکتبی کل‌نگر که بنیانگذار آن فریتز پرلز می‌باشد و از برخی از تکنیک‌های آن در nlp استفاده شده است

Gustatory

چشایی

مربوط به حس چشیدن.