در این بخش کلماتی که در NLP با حرف G شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

‌Gender identity

هویت جنسی

Generalization

تعمیم

فرایندی که در آن یک تجربه خاص، نشان‌دهنده یک گروه کامل از تجارب می‌شود.

General intelligence

هوش عمومی

General Segmantics

معناشناسی عمومی

Generative-Transformational Grammar

دستور زایشی- گشتاری

Gestalt Therapy

گشتالت درمانی

مکتبی کل‌نگر که بنیانگذار آن فریتز پرلز می‌باشد و از برخی از تکنیک‌های آن در nlp استفاده شده است

Good feel

حس خوب

Good relationship

رابطه خوب

Great pleasure

لذت بزرگ

Group interview

مصاحبه گروهی

Guidance

راهنمایی

Guide

راهنمایی کردن

Gustatory

چشایی

مربوط به حس چشیدن.