در این بخش کلماتی که در NLP با حرف F شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Fast Phobia Cure

معالجه سریع فوبیا

Feedback

بازخورد

نتایج کارهای شما که باز می گردند و بر مرحله بعد تأثیر می گذارند. یکی از ارکان NLP.

First order change

تغییر درجه اول 

تغییری که هیچ پیامدی ندارد.

First position

جایگاه اول 

درک کردن جهان فقط از دیدگاه خودتان. در تماس بودن با واقعیت درونی خودتان. یکی از سه جایگاه ادراکی مختلف. دو جایگاه دیگر، جایگاه دوم و سوم هستند.

Flexibility

انعطاف پذیری 

داشتن گزینه های زیادی برای تفکر و رفتار برای دستیابی به اهداف. یکی از ارکان NLP.

Frame

چهارچوب

روشی برای نگاه کردن به چیزی، یک دیدگاه خاص. برای مثال، چهارچوب مذاکره به رفتار به عنوان نوعی از مذاکره نگاه می کند.

Future pace

همراهی با آینده

تمرین ذهنی یک هدف. شبیه سازی ذهنی رویدادهایی که امید داریم در آینده اتفاق بیفتند.