در این بخش کلماتی که در NLP با حرف F شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Facial expression

حالت چهره

Failure

شکست

False behavior

رفتار کاذب

False reaction

واکنش کاذب

Family

خانواده

Family background

پیشینه خانوادگی

Family theraphy

خانواده درمانی

Fancy

خیال‌بافی

Fast Phobia Cure

معالجه سریع فوبیا

Feedback

بازخورد، فیدبک

نتایج کارهای شما که باز می گردند و بر مرحله بعد تأثیر می گذارند. یکی از ارکان NLP.

Field study

مطالعه میدانی

Field theory

نظریه میدانی

First order change

تغییر درجه اول 

تغییری که هیچ پیامدی ندارد.

First position

جایگاه اول 

درک کردن جهان فقط از دیدگاه خودتان. در تماس بودن با واقعیت درونی خودتان. یکی از سه جایگاه ادراکی مختلف. دو جایگاه دیگر، جایگاه دوم و سوم هستند.

Fixed personality

شخصیت ثابت 

Flexibility

انعطاف پذیری 

داشتن گزینه های زیادی برای تفکر و رفتار برای دستیابی به اهداف. یکی از ارکان NLP.

Frame

چهارچوب

روشی برای نگاه کردن به چیزی، یک دیدگاه خاص. برای مثال، چهارچوب مذاکره به رفتار به عنوان نوعی از مذاکره نگاه می کند.

Framework

چهارچوب

Frequency table

جدول فراوانی

Frustration

ناکامی

Future pace

همراهی با آینده

تمرین ذهنی یک هدف. شبیه سازی ذهنی رویدادهایی که امید داریم در آینده اتفاق بیفتند.