در این بخش کلماتی که در NLP با حرف E شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Ecology

اکولوژی 

توجه و بررسی عواقب کلی افکار و اعمال شما در شبکه کلی روابطی که شما خودتان را به عنوان بخشی از آن تعریف می کنید. اکولوژی درونی یعنی اینکه چگونه افکار و احساسات متفاوت یک شخص در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا آن شخص را هماهنگ یا ناهماهنگ کنند.

Ecology check

وارسی بومی‌سازی

بررسی اینکه آیا هدف ما با ارزش‌های خود، دیگران و محیط زیست تطابق دارد یا خیر

Ecology Frame

قالب بومی‌سازی

Education

آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت

Educational

آموزشی

Educational aims

اهداف آموزشی

Educational goals

اهداف آموزشی

Effective communication

ارتباط موثر

Effective factors

عوامل موثر

Effective relation

رابطه اثربخش

Effective stimulus

محرک موثر

Effects

اثرات، تاثیرات

Elicitation

استخراج 

بیرون کشیدن یا تحریک یک نوع خاص رفتار، حالت یا استراتژی

Embedded command

دستور غیر مستقیم 

دستوری که درون یک جمله بزرگ تر است. این دستور با لحن صدا یا ژست مشخص می شود

Embedded Questions

سوالات مندرج

Emotional Metaphors

متافور احساسی و عاطفی

Emotional

عاطفی 

Emotional need

نیاز عاطفی

Emotional state

حالت روحی 

به «حالت» مراجعه کنید.

Emotional support

حمایت عاطفی

Empathetic

همدلانه

Empathy

همدلی

Empathy feeling

احساس همدلی

Energy

نیرو، انرژی

Environment

محیط

مکان، زمان و افرادی که ما با آنها هستیم. یکی از سطوح عصب شناختی

Epistemology

معرفت‌شناسی

Examination anxiety

اضطراب امتحان

Experience levels

سطوح تجربه

Experinment

آزمایش

Explanation

تبیین، توضیح

Extended Quotes

نقل قول‌های طولانی

External Behaviour

رفتار بیرونی

External raward

پاداش بیرونی

External sense

حس بیرونی

Extrinsic motivation

انگیزش بیرونی

Eye accessing cues

نشانه های دسترسی چشمی 

حرکت چشم در جهت های خاص که نشان دهنده تفکر دیداری، شنیداری و لامسه ای است.

Eye movements

حرکت‌های چشمی