در این بخش کلماتی که در NLP با حرف D شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Deep structure

ساختار عمقی

در دستور زبان گشتاری، ساختار عمقی، شکل زبان شناختی کامل جمله است که ساختار سطحی (آنچه در واقعیت گفته می شود) از آن مشتق شده است. به طور کلی، این ساختار، ساختار کلی تر است که یک شکل قابل مشاهده خاص از آن حاصل می شود.

Deletion

حذف

حذف کردن بخشی از یک تجربه

Decision making

تصمیم‌گیری

Dependent variable

متغیر وابسته

Depressed

افسرده

Deprivation

محرومیت

Depth analysis

تحلیل عمقی

Depth interview

مصاحبه عمقی

Depth therapy

درمان عمقی

Different perspectives

دیدگاه‌های متفاوت

Different situation

موقعیت متفاوت

Different situation

موقعیت مشکل

Digital

دیجیتال

دارای حالت های مجزا نه حالت های پیوسته، مثل یک کلید برق که می تواند یا روشن باشد یا خاموش و نه یک کم خاموش و یک کم روشن

Direct experience

تجربه مستقیم

Disney Strategy

استراتژی دیسنی

Displacing Referential indexes

جابه‌جایی شاخص‌های ارجاعی

Dissociate

 دگر احساس

Dissociated state

حالت دگر احساس

بیرون بودن از یک تجربه، دیدن، شنیدن و احساس کردن آن از بیرون. تقریباً احساس « بیرون بودن» یا «فضایی بودن»

Distoration

تحریف

تغییر دادن تجربه و متفاوت کردن آن.

Double Binds

 بن‌بست دوسویه

Downtime

زمان استراحت

بودن در یک خلسه ملایم در حالی که توجه شما به سمت درون و به حالات خودتان متمرکز شده است.

Drug dependency

وابستگی دارویی