در این بخش کلماتی که در NLP با حرف B شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Backtrack

بازگشت به عقب

مرور یا خلاصه کردن، با استفاده از کلمات کلیدی، ژست ها و لحن صدای یک شخص دیگر.

Backtrack Frame

قالب ردیابی گذشته

مهارتهایی در nlp که با رجوع به گذشته، می توانیم عامل موثر در بروز رفتارهایی مشابه را پیدا کنیم.

Bad experiences

تجربیات بد

Baseline state

حالت پایه

حالت ذهن که عادی است و به آن عادت کرده ایم.

Basic questions

سوال‌های اساسی

Behavior

رفتار

یک فعالیت، از جمله فکر کردن. رفتار یکی از سطوح عصب شناختی است.

Behavior change

تغییر رفتار

Behavior therapy

رفتار درمانی

 Behavioral flexibility

انعطاف‌پذیری رفتاری

توانایی تغییر رفتار به منظور دریافت و تامین پاسخ مناسب از طرف دیگران

 Behavioral pattern

الگوی رفتاری

 Belief

اعتقاد، باور

Believes

باورها

تعمیم هایی که ما درباره دیگران، جهان و خودمان انجام می دهیم و به اصول عملی ما تبدیل می شوند. ما طوری رفتار می کنیم که انگار آنها درست هستند و در مورد ما درست هستند. باورها یکی از سطوح عصب شناختی هستند.

 Better feeling

احساس برتر

Beyond identity

فراتر از هویت 

آن سطح از تجربه که در آن شما بیشتر از سطوح دیگر، خود واقعی تان هستید و بیشتر با دیگران ارتباط دارید. یکی از سطوح عصب شناختی است. معمولاً سطح معنوی نامیده می شود.

Body language

زبان بدن

شیوه ارتباط ما با استفاده از بدنمان بدون کلام یا صدا، برای مثال از طریق حالت بدن، ژست ها، حالت های صورت، ظاهر و نشانه های دسترسی.

Brain Storming

طوفان فکری

Break state

خنثی سازی (بیدارسازی) 

استفاده از هرگونه حرکت یا هرچیز پرت کننده حواس برای تغییر حالت روحی.

Breaking State

خنثی‌سازی 

عملیاتی که پس از انجام هر مرحله از تکنیک‌های nlp به منظور خارج شدن از فضای تکنیک صورت می‌گیرد

Brokenhome

خانواده گسیخته