در این بخش کلماتی که در NLP با حرف A شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Accessing cues

نشانه های دسترسی 

شیوه های تنظیم کردن بدن به وسیله تنفس، حالت بدن، ژست ها و حرکات چشم برای فکر کردن به روش های خاص.

Agreement Frame

قالب توافق

Analogue Marking

تاکید بر کلمات با استفاده از لحن صدا

Analogy

مقایسه و تشبیه

Anchor

آنکر

هر محرکی که یک پاسخ را بر می انگیزد. آنکرها حالت ما را تغییر می دهند. آنکرها می توانند به طور طبیعی اتفاق بیفتند یا به صورت عمدی ایجاد شوند.

Anchoring

آنکراژ

فرایند مرتبط کردن یک محرک عصبی به یک پیام درونی به منظور تغییر در حالت‌های احساسی

Anchors

تداعی‌گرها

Arabian Time

زمان عربی (در زمان)

As if

تصور کن (انگار)

استفاده از تخیل برای بررسی نتایج افکار و اعمال «انگار» که آنها واقعا اتفاق افتاده اند، در صورتی که اتفاق نیافتاده اند. یک نوع برنامه ریزی با سناریو.

As…if Frame

قالب “مانند اینکه”

Associate

خود احساس 

Associated state

حالت خود احساس 

درون یک تجربه بودن، دیدن از درون چشم های خود، کاملاً درون حس های خود بودن.

Auditory

شنیداری

مربوط به حس شنوایی.

Auditory digital

شنیداری دیجیتال