در این بخش کلماتی که در NLP با حرف A شروع می‌شود، برای شما آورده شده است. قطعا این کلمات تنها بخش کوچکی از واژه نامه nlp است که به مرور بروزرسانی خواهد شد.

Ability test

آزمون توانایی

Abnormal

نابهنجار

Abnomarlity

نابهنجاری

Abstract concepts

مفاهیم انتزاعی

Abstract thinking

تفکر انتزاعی

Academic achievement

پیشرفت تحصیلی

Academic aptitude

استعداد تحصیلی

Accessing cues

نشانه های دسترسی 

شیوه های تنظیم کردن بدن به وسیله تنفس، حالت بدن، ژست ها و حرکات چشم برای فکر کردن به روش های خاص.

Achievement need

نیاز پیشرفت

Achievement test

آزمون پیشرفت

Active therapy

درمان فعال

Activity cycle

 چرخه فعالیت

Acual self

 خود واقعی

Addiction

 اعتیاد

Adjustment

 سازگاری

Aggressive person

فرد پرخاشگر

Agreement Frame

قالب توافق

Analogue Marking

تاکید بر کلمات با استفاده از لحن صدا

Analogy

مقایسه و تشبیه

Anchor

آنکر

هر محرکی که یک پاسخ را بر می انگیزد. آنکرها حالت ما را تغییر می دهند. آنکرها می توانند به طور طبیعی اتفاق بیفتند یا به صورت عمدی ایجاد شوند.

Anchoring

آنکراژ

فرایند مرتبط کردن یک محرک عصبی به یک پیام درونی به منظور تغییر در حالت‌های احساسی

Anchors

تداعی‌گرها

Anger

خشم

Anxiety

اضطراب

Application

اضطراب

Applied psychology

روان‌شناسی کاربردی

Aptitude

استعداد

Arabian Time

زمان عربی (در زمان)

Art therapy

هنر درمانی

As if

تصور کن (انگار)

استفاده از تخیل برای بررسی نتایج افکار و اعمال «انگار» که آنها واقعا اتفاق افتاده اند، در صورتی که اتفاق نیافتاده اند. یک نوع برنامه ریزی با سناریو.

As…if Frame

قالب “مانند اینکه”

Associate

خود احساس 

Associated state

حالت خود احساس 

درون یک تجربه بودن، دیدن از درون چشم های خود، کاملاً درون حس های خود بودن.

Associative memory

حافظه تداعی

Attitude

نگرش، گرایش

Attitudinal

نگرشی

Attitude change

تغییر نگرش، تغییر گرایش

Auditory

شنیداری

مربوط به حس شنوایی.

Auditory digital

شنیداری دیجیتال