انتقادات و پیشنهادات

feedbackacademicnlp

نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم و قابل اعتماد می نگریم.
درصورت تمایل به پیگیری پیشنهادات و یا انتقادات خود می توانید از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید.
بدیهی است تمام پیامهای ارسالی بررسی و نتیجه آن به شما اطلاع داده خواهد شد.

ایمیل بررسی شکایات، انتقادات و پیشنهادات: [email protected]