گنجینه کتاب های ان ال پی

برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را سوزاند
کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . .
(ویکتور هوگو)

240,000تومان