گنجینه کتاب های ان ال پی

برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را سوزاند
کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . .
(ویکتور هوگو)

محصولات فیزیکی

کتاب کار NLP

120,000 تومان

محصولات دانلودی

PDF کتاب کار NLP

120,000 تومان